زنم گفت امروز می خوای چی کار کنی؟

گفتم هیچی

او گفت این کار را که دیروز انجام دادی

گفتم هنوز تموم نشد